תקנון חברות במועדון הלקוחות "קיוטו"

מסעדת "קיוטו" הרצליה (להלן: "המסעדה"), באמצעות חברת קיוטו הרצליה בע"מ ח.פ.513044081  (להלן: "קיוטו" ) הקימה מועדון ללקוחות מסעדת קיוטו בהרצליה בלבד (להלן "המועדון") . 

תקנון זה להלן קובע ומסדיר את תנאי ההצטרפות למועדון, החברות בו, סיומה וכל היוצ"ב. אין באמור בתקנון זה כדי לחייב את קיוטו ו/או את המסעדה להציע הצעות כמוזכר בו וכיוצא באלו ו/או כדי להטיל עליהן אחריות ו/או חבות כלשהי מכל מין וסוג שהוא.

הכותרות מובאות להלן לצורכי נוחות, ולא ישמשו לפרשנות הוראות התקנון. 

 

1. הצטרפות למועדון 

1.1. כל לקוח של המסעדה רשאי לבקש להירשם כחבר במועדון. ההרשמה כרוכה בתשלום או ללא תשלום  כפי שייקבע ע"י המסעדה מעת לעת.

לעניין תקנון זה – "לקוח" – אדם המבצע רכישה במסעדה במסגרת פעילותה העסקית העיקרית, באופן ובהיקף שייקבע על ידי קיוטו מעת לעת.  

1.2. חתימתו של לקוח על בקשת הצטרפות תהווה הסכמה בלתי חוזרת לכל האמור בתקנון זה לעיל ולהלן.

1.3. קיוטו רשאית לבצע מעת לעת שינויים בתקנון זה. השינויים בנוסחם המעודכן יחולו על חבר, ובהצטרפותו מאשר חבר את הסכמתו לביצוע שינויים כאמור.

1.4. קיוטו רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון מטעם סביר הנתון לקביעתה לפי ראות עיניה ושיקוליה.

1.5. לקוח שחברותו במועדון אושרה ע"י קיוטו וששילם את עלות ההרשמה כאמור לעיל, יקבל כרטיס חבר אישי ושאינו ניתן למכירה או להעברה בכל דרך שהיא (להלן "חבר" ו"כרטיס" לפי העניין ).

1.6. השימוש בכרטיס יהיה כפוף ובהתאם לכל האמור בתקנון זה לפי נוסחו במועד הרלוונטי לשימוש,  ובהתאם להוראות שיופיעו על גבי הכרטיס ו/ או לעלון אשר יצורף לו עם שליחתו ו/או לתקשורת שיווקית שתישלח לחברי המועדון. בכל מקרה של סתירה בין העלון לבין התקשורת השיווקית לבין התקנון, יגברו הוראות תקנון זה.

1.7. מובהר בזאת כי קיוטו שומרת לעצמה את הזכות, אם תראה לעשות כן על פי שיקול דעתה הבלעדי, להנפיק ולהציע לפי ראות עיניה, כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה.

 

2. תוקף החברות במועדון 

2.1. תוקף החברות במועדון הינו לשנה קלנדרית אחת, שתחילתה ביום חתימת הלקוח על בקשת ההצטרפות, ובמקרה בו לא נרשם המועד – יחל מנין השנה מיום בו הופק כרטיס המועדון לאותו חבר. 

2.2. חידוש חברות מותנה בתשלום כפי שייקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של קיוטו. 

2.3. על אף האמור, קיוטו רשאית, אך לא חייבת, להאריך לחברי המועדון, כולם או חלקם לפי בחירתה, את תוקף החברות במועדון לתקופה נוספת כפי שתמצא לנכון, ובלבד שלא יהיה בכך להשית על החבר/ים שחברותם במועדון הוארכה כאמור אי אלו הוצאות או חיובים כספיים שלא אושרו על ידם במפורש. 

2.4. אם לדעת קיוטו יש צידוק לכך, רשאית היא לבטל את חברותו של חבר במועדון. 

במידה ובוטלה החברות בתוך פחות משנה מיום ההצטרפות למועדון, ובמידה ונגבה תשלום בגין ההצטרפות, יוחזר חלקו היחסי של תשלום דמי החבר לחבר לא יאוחר מ – 30 ימים מיום הביטול. במידה ובוטלה החברות בחלוף שנה מיום ההצטרפות, לא יהיה זכאי החבר להחזר דמי החבר.

2.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי חבר שלא מסר ו/או לא עידכן את קיוטו בפרטי ההתקשרות עימו הנדרשים בטופס ההצטרפות - זכאית קיוטו לבטל את חברותו, ובנוסף לבטל את ההטבות שנצברו לו ללא אפשרות לממשן.

2.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור, חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.

 

3. תקשורת שיווקית ופרסומים

3.1. הודעות לחברי המועדון בכל דבר ועניין, מבלי לגרוע מכלליות האמור – שינויים בתקנון, ייעשו על ידי קיוטו באופן ובדרך כפי שקיוטו תימצא לנכון. 

3.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום על לוח מודעות במסעדה ו/או באמצעי תקשורת כלשהו ו/או באתר האינטרנט של קיוטו ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או SMS, הכל לפי בחירת קיוטו, ייחשב כמסירת הודעה מספקת, וחבר מועדון לא יישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום כאמור. אין באמור כדי להטיל על קיוטו חובת הודעה כלשהי. 

3.3. למען הסר ספק קיוטו אינה מחויבת בהודעה ו/או בפרסום כלשהם בדבר הטבות או מבצעים או כל פעילות שהיא של חברי המועדון, ומבלי לגרוע מכלליות האמור קיוטו פטורה מליידע חבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה, קריאה וברורה, ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי קיוטו באשר לאי קבלת  אי אלו הודעות

3.4. מובהר כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של המסעדה, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לחברה, יהווה הסכמה של הלקוח לקבלת פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהמסעדה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או  SMS שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של המסעדה. 

3.5. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח ההודעות SMS יפנה לקיוטו בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה. 

3.6. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שירות משלוח הודעות דואר אלקטרוני, עליו להקליק להסרת כתובתו במקום המיועד לכך בהודעת הדואר האלקטרוני.

 

4. צבירת כסף לארוחות עתידיות  

4.1. "רכישה מזכה" : עסקת רכישה שביצע החבר במסעדה ותמורתה שולמה במלואה, ובכפוף לתנאים המצטברים הבאים : 

4.1.1. חברות החבר במועדון בתוקף במועד ביצוע העסקה.

4.1.2. החבר הזדהה באמצעות הצגה פיזית של תעודה מזהה רשמית/ מספר טלפון .

4.1.3. החבר הציג פיזית את כרטיס החבר או את מספר הטלפון המזהה אותו. 

4.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, העסקאות הבאות אינן רכישות מזכות  :

4.2.1. עסקה של ו/או הכוללת ארוחה/ות עסקית/יות  ומגשי סושי .

4.2.2. עסקה שניתנה בה הנחה כלשהי ו/או שנעשתה במסגרת מבצע כלשהו. 

4.2.3. כשתמורת הרכישה שולמה בכרטיסי הסעדה כדוגמת סיבוס או תן ביס או גיפט קארד חיצוני או של קיוטו. 

4.2.4. כשתמורת הרכישה שולמה באמצעות שוברים / שוברי מתנה או בכל דרך אחרת אשר איננה מזומן או כרטיס אשראי בלבד.  

4.3. צבירה: תמורת רכישה מזכה ייצבר לזכות החבר סכום כסף, למימוש ברכישה המזכה הבאה שיבצע במסעדה בלבד, הכל בהתאם להוראות הבאות : 

4.3.1. גובה סכום הכסף ייקבע על פי יחס לשווי ו/או לפרטי העסקה המזכה, כפי שייקבע מעת לעת על ידי קיוטו בלבד בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (להלן: "מפתח הצבירה"). 

מובהר כי קיוטו איננה מחויבת במסירת הודעה ו/או פרסום החלטתה בדבר שינוי מפתח הצבירה, ורשאית לשנותו בתדירות, בהיקף ובכל היבט אחר שתמצא לנכון. 

4.3.2. רכישה מזכה תזכה בצבירה, בהתאם לעקרונות תקנון זה וכל ההחלטות הנוגעות אליו ו/או מכוחו - חבר וכרטיס אחד בלבד. לא ניתן לצבור ביותר מכרטיס אחד או לטובת יותר מחבר אחד עבור אותה רכישה מזכה. 

4.3.3. סכום הצבירה המקסימאלי ברכישה מזכה אחת הוא 50 ₪ (לדוגמה- בין אם החבר שילם 600, 700, או 1000 ₪ בארוחה אחת הוא עדיין יצבור בגין אותה ארוחה לכל היותר 50 ₪). לא ניתן לפצל עסקת רכישה אחת למספר עסקאות על מנת לצבור יותר מ-50 ₪ בגין עסקה אחת. 

4.3.4. הסכום המקסימאלי האפשרי לצבירה בכלל הוא 100 ₪ לכל היותר (להלן: "תקרת הצבירה"). לא ניתן יהיה לצבור מעל תקרה זו. עם הגעה לתקרת הצבירה לא תתאפשר צבירת כסף נוספת, עד אשר הלקוח יממש את הכסף שצבר.

4.3.5. רכישה מזכה בתשלומים / בתשלום דחוי: למען הסר ספק, בכל מקרה בו תמורת הרכישה המזכה תשולם בתשלומים או בתשלום דחוי - ייצבר הכסף לטובת חבר המועדון בתום ביצוע התשלום המלא, בגין אותה עסקה. מובהר עוד כי בכל מקרה והפירעון המלא של עסקה, בתשלומים או של עסקה בתשלום דחוי, יחול לאחר פקיעת תוקף כרטיס החבר, לא ייצבר כסף לטובת חבר המועדון.

4.4. מימוש הכסף שנצבר ייעשה אך ורק בהתאם להוראות הבאות ו/או בהתאם להוראות שתיקבענה ע"י קיוטו: 

4.4.1. הצבירה הינה אישית לכל חבר וחבר בנפרד. לא ניתן למכור או להעביר את הכסף שנצבר לאדם אחר או לחבר אחר או לאיחוד בין כמה חברים והוא ניתן למימוש אך ורק ע"י החבר שצבר אותו בלבד.

4.4.2. חבר יוכל לממש כסף שצבר רק בתמורה לעסקה מזכה אחרת שיבצע לפחות יום עסקים אחד לאחר העסקה המזכה בגינה נצבר לטובתו כסף.

4.4.3. תוקף כסף שנצבר הוא למשך 12 חודשים מיום הצבירה או עד לתום תקופת החברות, לפי המוקדם. באחריותו הבלעדית של החבר לממש את הכסף במסגרת המועדים האמורים. לאחר חלוף מועד זה לא תינתן אפשרות להשתמש בכסף שנצבר ולא מומש. 

4.4.4. לא ניתן לממש כסף שנצבר בימים א-ה בין השעות 12:00 עד 15:00, ואין נפקא מינה אם שעת התשלום חורגת משעות אלו כל עוד ההזמנה נשוא העסקה המזכה שאת תמורתה מבוקש לשלם באמצעות כסף שנצבר נעשתה במסגרת ו/או על פי שעות אלו ו/או חלק מהן.  

4.5. במידה וחבר מועדון לא מימש את הכסף עד המועד האחרון למימוש שיחול שנה מיום הצבירה שלו, ימחק הכסף מרישומי ההטבות שעומדות לזכותו של אותו חבר מועדון, ולחבר המועדון לא יהיו כל טענות כנגד החברה ו/או המועדון בגין הכסף שנמחק כאמור, בגין אי מימוש עד למועד שנקבע.

4.6. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כסף שנצבר לחבר מועדון אשר פג תוקף חברותו אך טרם פג תוקפו (כאמור בסעיף זה לעיל) – ניתן יהיה לממשו אך ורק בכפוף לחידוש תוקף החברות על ידי החבר בהתאם לתנאי המועדון ותקנון זה.

 

5. הטבות

5.1. מפעם לפעם תפרסם קיוטו מבצעים בלעדיים לחברי מועדון (להלן: "הטבות"). אופי ההטבות ותנאיהן ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של קיוטו באותה עת והכל כפי שתימצא לנכון, לדוגמא: הנחות; זיכוי בעת רכישה; מוצר במתנה; כפל צבירה בשעות מסוימות או על פריט ספציפי וכו'. הדוגמאות המפורטות הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את קיוטו. 

5.2. אין אפשרות לקבל ו/או להשתמש בהטבה במסגרת כל רכישה שאיננה מזכה ו/או שחלה עליה, או על חלקה, הטבה כלשהי אחרת ו/או מבצע כלשהו ו/או הנחה כלשהי וכיוצ"ב, בבחינת אין כפל מבצעים.

 

6. אובדן וגניבה 

6.1. במקרה של אובדן או גניבה של כרטיס המועדון, על החבר להודיע למסעדה בכתב מיד עם היוודע לו כי הכרטיס איננו ברשותו. בכפוף להודעת החבר כאמור בסעיף זה, החברה תנפיק לחבר כרטיס חלופי בו יוטענו ההטבות ו/או הכסף אשר נצברו, אם נצברו, לטובת אותו, ובכפוף לתשלום עלות הכרטיס החלופי כפי שתקבע על ידי קיוטו . 

6.2. קיוטו לא תהיה אחראית על אובדן הטבות ו/או כסף שהתרחשו עד למועד שהחבר הודיע בכתב למסעדה על אובדן הכרטיס או במקרה ולא נמסרה הודעה כאמור.

 

7. רישומי קיוטו כראיה 

7.1. הרישום שבידי קיוטו יהווה ראיה ביחס לצבירת כסף ו/או הטבות בידי כל חבר מועדון, ולעסקאות אשר בוצעו על ידו במסעדה.

7.2. חבר הטוען כי כמות ההטבות שלרשותו ו/או הכסף שצבור בשמו שונה מרישומי קיוטו יוכל להוכיח את מספר הטבותיו ע"י הצגת החשבוניות המעידות על כך.

 

8. התחייבויות חבר המועדון 

8.1. חבר המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב את הנהלת המועדון על כל שינוי בכתובתו על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו.

 

9. הטבות אחרות

9.1. בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קיוטו, יוכלו החברים ליהנות מהטבות אחרות בבתי עסק אחרים (להלן : "ההטבות האחרות"). אין באמור כדי לחייב את קיוטו להציע ו/או להעמיד לרשות חברי המועדות הטבות כאמור. 

9.2. המידע על ההטבות הנוספות ביחס לשירותים ו/או מוצרים הניתנים על ידי בתי העסק האחרים ייחשב ויוחזק כנמסר על ידי הרשתות החברות ו/או בתי העסק האחרים ועל אחריותם בלבד. 

9.3. אין בפרסום המידע האמור כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על קיוטו ו/או מי מטעמם בכל הקשור למוצרים ושירותים אלו, טיבם, התאמתם לחברי המועדון וצרכיהם או לתיאורם.

9.4. קיוטו שומרת על זכותה להחליף ו/או לגרוע ו/או לשנות ו/או לעדכן את מגוון ההטבות שהוצגו בפרסומים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

10. כרטיס נטען (giftcard) 

10.1. רכישת וטעינת כרטיס המתנה: 

בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה, ובמועדים ובמלאים כפי שתראה לנכון - תציע קיוטו רכישת כרטיס נטען (להלן: "כרטיס מתנה"), אשר יכול לשמש כאמצעי תשלום במסעדה עד לגובה הסכומים הטעונים בו. 

10.2. כרטיס המתנה אינו מהווה "כרטיס חיוב" כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו - 1986.

10.3. על רכישת כרטיס מתנה יחולו ההוראות הבאות : 

10.3.1. הסכום המקסימאלי שניתן לטעון כרטיס מתנה הינו סך של 1,000 ש"ח. 

10.3.2. כרטיס המתנה ניתן לטעינה חד פעמית. למען הסר ספק יובהר, כי לא ניתן לטעון כרטיס מתנה בשנית, בין אם מומש במלואו ובין אם מומש בחלקו.

10.3.3. ניתן לרכוש-לטעון כרטיס מתנה באמצעות מזומן במסעדה או כרטיס אשראי באתר . טעינה באמצעות תשלום בהמחאה אפשרי בכפוף לנוהלי קיוטו בלבד. למען הסר ספק יובהר כי לא ניתן לרכוש-לטעון כרטיס מתנה באמצעות תווי קניה, שוברי הנחה, כרטיסי אשראי שכוללים הנחות שסוכמו בין מסעדת קיוטו לחברת האשראי עבור מחזיק הכרטיס כדוגמת חבר וחבר טעמים וכל אופן אחר שלא נמנה ברישא לסעיף זה.

10.4. על אחזקה ושימוש בכרטיס מתנה יחולו ההוראות הבאות: 

10.4.1. כרטיס המתנה ישמש לתשלום חשבון עסקה שהינה מעיסוקה הרגיל של המסעדה, ובגינו בלבד. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי כרטיס המתנה אינו ניתן להמרה למזומן ו/או לכל אמצעי תשלום אחר שווה כסף.

10.4.2. לא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בכרטיס המתנה, אלא תתבצע הפחתה של הסכום הטעון בו.

10.4.3. ניתן ליהנות מהנחה\הטבה המוצעת במסעדה בעת תשלום באמצעות כרטיס המתנה בכפוף ליתר תנאיהם, וכפי ובמידה שהיו חלים לו התשלום היה נעשה במזומן.  

10.4.4. תשלום עבור עסקה במסעדה באמצעות כרטיס מתנה יכול שתזכה את חבר בנקודות במעמד התשלום, בהתאם להחלטת קיוטו כפי שתהיה מעת לעת.

10.4.5. מובהר בזאת כי נקודות לא ייצברו בעת רכישת – טעינת הכרטיס, וכן לא לטובת אדם שאינו חבר בקיוטו.  

10.4.6. האחריות המלאה והמוחלטת לכרטיס מתנה טעון חלה על המחזיק ו/או הבעלים של הכרטיס. במקרה של גניבה ו/או אובדן ו/או השחתה של כרטיס המתנה, לא תתבצע כל החלפה של כרטיס המתנה ולא יתאפשר מתן זיכוי ו/או פיצוי כלשהו בגין מקרה כאמור. יובהר, כי כרטיס פגום/ מזוייף לא יכובד. במקרים האמורים בסעיף זה או דומיהם למחזיק ו/או לבעליו של הכרטיס לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד קיוטו ו/או כנגד המסעדה בעניין זה.

10.4.7. הכסף שנטען בכרטיס המתנה ניתן למימוש עד שנה מיום הטענתו. האחריות לממש את כרטיס המתנה מוטלת במלואה על החבר. לאחר מועד פקיעת תוקפו – כרטיס המתנה לא יכובד ו/או יוארך ו/או יוחלף, ולמחזיק הכרטיס ו/או לבעליו לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד קיוטו בעניין זה. 

 

11. הגבלת והחרגת אחריות

11.1. המועדון ו/או קיוטו ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש /ואו שימוש ו/או אי שימוש בהטבות. 

11.2. המועדון ו/או קיוטו ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות מכל מין וסוג שהוא לכל נזק מכל סוג, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או פעילותו ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב.

11.3. קיוטו אינה מתחייבת להמשך פעילות המועדון ו/או להיקף פעילות מסוים בו. 

11.4. המועדון ו/או קיוטו  ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו ולכל גורם שהוא בגין כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש וכיוצ"ב במועדון ו/או בפעילותו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור וכיוצ"ב כאמור שיגרמו מכל סיבה שהיא שאיננה בשליטתם המוחלטת והמלאה.  

 

12. תנאים כללים

12.1. קיוטו רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות מכל האמור בתקנון זה, ובלבד שלא ייפגע בזכויות שנצברו עד למועד השינוי.

12.2. כמובן שקיוטו רשאית לפי שיקול דעתה לאפשר גם ללקוחות המסעדה שאינם חברים להשתתף במבצע ו/או ליהנות מהטבות שונות שתציע.

12.3. רישומי קיוטו הינם ראיה מכרעת בכל הקשור לתקנון זה ולנושאים המוסדרים בו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות בכל הקשור לדרך חישוב הכספים ו/או ההטבות, אופן צבירתם ו/או אופן גריעתן, בקשות חבר וכדומה.

12.4. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי קיוטו והוא יימסר לעיון לפי דרישת כל חבר.

12.5. כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה.

12.6. סמכות שיפוט בלעדית בכל סכסוך הקשור במישרין ו/או בעקיפין לתנאי תקנון זה ו/או העניינים המוסדרים בו מסורה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב יפו. 

 

 

ט.ל.ח.